UBND TỈNH QUẢNG NINH
BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 3463/QĐ-UBND Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp xác nhận chỉ số CCHC Quyết định UBND tỉnh
2 2850/QĐ-UBND Ban hành bộ tiêu chí chấm điểm CCHC Quyết định 20/09/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
3 101/BKHCN Công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 Quyết định 21/01/2019 Bộ Khoa học Công nghệ