UBND TỈNH QUẢNG NINH
BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
4
7.1 - Thông tin dạng văn bản
5
6.2 - Rủ ro và cơ hội
6
7.2 - Quy trình nội bộ
7
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
8
8.2 - Kết quả giải quyết công việc
9
9.1 - Đánh giá nội bộ
10
9.2 - Xem xét của lãnh đạo
11
10.2 - Đề xuất cải tiến
12
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn